Budovy

Dynamická horní lišta

o kolik
Číslem určíte, s jakým počtem budou pracovat tlačítka + -. Není-li možno dosáhnout nastavené hodnoty, bude nastavena v závislosti na pravidlech hry hodnota maximálně dostupná. V praxi to znamená, že chcete-li postavit nějaké množství budov, ale nemáte dostatek potřebných surovin, tak systém automaticky nastaví maximální dostupnou hodnotu je-li hodnota v políčku o kolik vyšší.
kreditů
Na každou stavbu spotřebujete určité množství kreditů, tato položka vás informuje o množství kreditů ve vaší pokladně.
yardů
Informuje o možství zkolonizovaných nezastavěných yardů. Toto jsou yardy, které můžete zastavět. Yardy se kolonizují na stránce Planety
buněk
Na každou stavbu spotřebujete určité množství stavebních buněk, tato položka vás informuje o množství stavebních buněk ve vašich skladech. Stavební buňky vyrábějí dělníci.

Tabulka budov

Stavění / bourání

Ihned pod nadpisem Budovy - stavění (resp. Budovy - bourání) je odkaz pro přepínání režimu stavění/bourání.

Ovládací prvky

Postavit
stisknutím tohoto tlačítka postavíte vámi zvolené množství a druh staveb.
Původní
Stisknutím tohoto tlačítka vrátíte nastavené počty staveb do původního stavu, jaký byl při posledním načtení stránky. To znamená, že dokud nepotvrdíte stavby tlačítkem Postavit, můžete funkcí Původní vrátit vaše nastavení a znovu určit množství a druh staveb určených k postavení.
+ -
tlačítka sloužící k nastavení zvoleného počtu budov určených k postavení. Tlačítka pracují s takovým množstvím, jaké je uvedeno v kolonce o kolik. Je-li v kolonce o kolik číslo 0, tlačítka jsou zdánlivě nefunkční!!!!!
0
Slouží k vynulování nastavené hodnoty udávající počet budov, které zamýšlí hráč postavit.
M
Slouží k rychlému vložení maximální hodnoty udávající množství budov, které lze momentálně ze zásob postavit.
Zastavěná plocha
údaj vás informuje o množství zastavěných yardů.

Dílny

Dílny - slouží ke zvýšení maximálního počtu pracovníků zaměstnaných v dané profesi. Kapacita jedné dílny je 100 pracovníků.

Vedle nadpisu se nachází údaj o maximálním množství tohoto druhu budov, které lze z vámi vlastněných zásob momentálně postavit. Pod nadpisem se v záhlaví tabulky nacházejí informace o tom, jaké náklady vyžaduje stavba jedné budovy!

Popis tabulky

profese
název profese pro kterou dílny slouží.
název
jméno dílny pro danou profesi.
postavit
v tomto sloupci se nastavuje množství budov, které chce hráč postavit.
počet
množství postavených budov
lidí
udává maximální kapacitu pracovníků, kteří se vejdou do postavených dílen u dané profese.

Speciální stavby

Informace o ceně, rozloze a množství stavebních buněk potřebných k postavení dané speciální stavby naleznete přímo v tabulce. V tabulce je dále uveden název speciální stavby a počet staveb které již stojí.

Sklad surovin
Slouží k uskladnění určitého množství surovin, produktů a majetku. Jsou-li sklady plné, dochází k zbytečnému mrhání zdroji (část produkce je ihned ztracena, neboť ji není kde uskladnit). Platí toto pravidlo - pouze Asurgové asuří ze skladů, psiony se tedy nejprve vytvoří a uskladní, teprve poté je lze použít k asuření. Ostatní suroviny a komodity jsou nejdříve přerozděleny podle požadavku jednotlivých profesí a zpracovány (viz. Schema toku surovin a vazeb), teprve to co zbyde je uskladněno. Do každého skladu se vejde 100ks libovolného produktu či suroviny. Pro uskladnění prvních 100ks u každé suroviny nepotřebuješ žádné sklady.
Trezor
Slouží k uskladnění kreditů nad 5 000 000. Do jednoho trezoru vejde 500 000 kreditů.
Robotovárna
Slouží k výrobě a údržbě robotů. Jedna robotovárna vyrobí max. 100 robotů. Údržba jednoho robota stojí 750 kreditů za kolo. Jeden robot je 20x výkonnější než člověk nebo otrok.
Planetární obrana
Planetární obranaJe soustava zákopů, bunkrů, střelišť, orbitálních kanónů a min, které při obraně planety přidávají 10% k síle jak orbitální, tak pozemní armády.

Pro určení výsledného efektu planetární obrany při napadení platí vzorec :

Eo = Seo / Sp

Eo - efekt planetární obrany, který bude připočten obránci při napadení konkrétní planety
Seo - efekt všech planetárních obran postavených v daném galu
SP - celkový počet planet vlastněných daným galem

Z toho tedy vyplývá, že výsledný efekt planetární obrany při obraně planety vypočítáme podělením celkového efektu všech planetárních obran, počtem vlastněných planet.
Trenažér
Urychluje zaškolování nováčků do armády. Jeden trenažér zrychlí zaškolování nováčků v armádě o 10 za kolo. Základní zaškolování, bez trenažérů je 25% za tah.
Školicí středisko
Urychluje zapracovávání nováčků v profesích. Jedno středisko urychlí zapracovávání nováčků v profesích o 10 u zaměstnaných a o 3 u nezařazených za kolo. Základní zaškolování bez škol je 15% u zaměstaných 5% u nezařazených.
Relaxátor
Zvyšuje výkonnost lidí v profesích. Maximální efekt relaxátorů je + 30%. Jeden relaxátor pojme max. 100 lidí. Relaxátory nemají žádný vliv na lidi v armádě! Jednoduchým výpočtem tedy dojdeme k závěru, že pokud máme například 3000 lidí (pozor relaxátory mají efekt pouze pro lidi! ) a 30 relaxátorů, pak vám relaxátory zvýší výkonnost lidí v profesích o 30%.
Obytná buňka
Je komplex bytových jednotek na nejvyšší úrovni, který zvyšuje maximální počet lidí v tvé galaktice. Jedna buňka pojme maximálně 6 lidí nebo 18 otroků. Otroků se tedy do jedné buňky vejde 3x více než lidí.