Legenda o civilizaci Dévů

Nekonečné, bezbřehé hloubky vesmíru v sobě ukrývají mnohá tajemství, bezpočet zármutků i radostí. Od samého počátku, kdy Bůh slovy: "Budiž světlo" vydal pokyn k velkému třesku, dochází neustále, den co den ke vznikům životů na mnohých planetách a v nejméně stejném počtu k jejich zánikům na planetách jiných. Každým dnem se hroutí vyspělé civilizace pod vlivem kosmických katastrof, nebo lidské blbosti a nezbývá po nich nic než hvězdný prach. Na druhou stranu zrovna tak v každém okamžiku dochází k zázraku stvoření a vzniku životů na dosud pustých planetách, zejících prázdnotou.

V nikde nekončícím prostoru a nikdy nekončícím čase se odehrávají mnohé příběhy světů. Některé jsou méně významné a takřka se o nich neví, jen v kronice Akáša je o nich záznam. Jiné svými chrabrými, či naopak podlými skutky dojdou takové slávy, že se stávají legendami, které se předávají z generace na generaci.

V jednom z mnoha okamžiků věčnosti, v kratičkém záblesku, jen tak dlouhém, aby stihla vzniknout a zase zaniknout jedna civilizace, se odehrává příběh civilizace Dévů. Legenda o velkém skutku našich předků. O tom jak vyhlásili boj zlým démonům, jak si v něm dobře vedli a jak byli nakonec poraženi, když v boji napřed ztratili řadu přátel.

Před více než osmi tisíci lety, se na okraji Mléčné dráhy, v jejím 51. percilu zformovala mohutná galaktická federace čítající mnoho planet. Tuto federaci zbudovala civilizace Dévů a na její počest se celé uskupení nazývalo Federace Déva, někdy též zkráceně Déva. Dévové založili svoji galaktickou říši mírumilovnou cestou, na zakládě dobrovolného spojení jejich planet s planetami jiných civilizací a ras, které žily v jejich blízkosti. Federace Dévů byla na velmi vysoké technické i duchovní úrovni. V mnohých ohledech patřila mezi špičku v celém známém vesmíru. A na poli vědy přinášela stále nové a nové poznatky.

Přibližně před sedmi tisíci a dvěma sty lety dospěli Dévové k velkému objevu. K objevu, ke kterému došlo již mnohokráte v minulosti za všechny věky věků, ale nakonec byl vždy zapomenut. Objev se týkal principů vzniku a šíření zla.

Bylo zjištěno, že jedinou a pravou příčinou zla v celém vesmíru je nejstarší civilizace, která vznikla v jeho samotném středu. Odtud vychází jemněhmotná záře negativna, která se šíří do okoloního prostoru a zamořuje vše živé. Vědci dospěli k závěru, že pokud by se podařilo tuto civilizaci zničit, zmizela by z celého vesmíru zloba, negativní city a nálady. V srdcích všech humanoidních ras, stejně jako v celém známém světě, by nastal mír. Přišlo by období ráje v celém vesmíru.

Dévové se tedy pokusili o dobytí a zničení Středu. Zpočátku vypadalo vše velmi dobře a nikdo již nepochyboval o tom, že se dílo zdaří. Během tohoto úspěšného tažení se jim dokonce podařilo ukořistit některé technologie civilizace Praotců. Nikdo již nepochyboval o vítězství a vesmír začínal připravovat oslavy ke konečnému vítězství.

Když v tom došlo k náhlému zvratu, který nikdo neočekával. Déva byla rozmetána, některé její civilizace zničeny, jiné uvrhnuty do otroctví. Jádro federace, planeta Země bylo „ušetřeno“ . Jeho civilizace nebyla vyhlazena jako ostatní. Nicméně pomocí asury Zapomnění byl jí odebrat veškerý pokrok, stejně jako vzpomínky na něj. Civilizace pozemšťanů byla tímto uměle uvržena hluboko zpět do své minulosti. A její vývoj musel začít znovu od začátku.

Z technologií, které tehdy Dévové ukořistili se všechny staly součástí vesmírného života. Největší význam však má smrtonosná zbraň, jejíž účinky jsou vskutku mimořádné. Proto se jí říká Velký Ničitel. Je to zbraň, kterou používá civilizace Praotců a Zemšťanům se před takřka osmi tisíci lety podařilo některé z nich zajmout. Z nich potom dalším vývojem vznikl současný, zdokonalený Ničitel, který je hojně využíván v celém vesmíru. Díky němu je možné doufat, že příští souboj se Středem dopadne lépe. Nezapomínejme však na to, že i na straně Středu určitě došlo ke zdokonalení této zbraně. A tak dnes nikdo přesně neví, co ho tam vlastně čeká.

Bohužel, cestu do Středu vesmíru znali jen Dévové, kteří ji z bezpečnostních důvodů nikomu neprozradili. A jak již bylo řečeno, převážná část jejich federace byla zničena a na zbytek byla zakouzlena asura Zapomnění. Takže dnes nikdo nezná cestu do Střed vesmíru s jeho civilizací Praotců. Jisté je jen jedno, že musí být zničen!

Zánik lidské civilizace, před osmi tisíci lety přišel někomu vhod, jiní kvůli němu byli nešťastní. Neboť ztratili dobré spojence na vysoké technické a duchovní úrovni a zřejmě také možnost dobití Středu. Ti první, nepřátelé pozemské rasy působí od té doby na planetu Zemi tak, aby její vývoj co nejvíce zpomalili. Ti druzí, spojenci pozemšťanů se naopak snaží její vývoj urychlit. Ukázalo se však, že to nebude tak snadné jak se původně očekávalo. Při prvních kontaktech s civilizací uvrženou do zapomnění vůbec nedošlo ke komunikaci, ta totiž nebyla možná z důvodu nově vzniklého rozdílu v duchovním vývoji. První kontakty dokonce vedly k tomu, že pozemšťané své spojence považovali za jim nadřazené Bohy s neomezenými schopnostmi, kteří nad nimi mají moc. Takže se spojenci Pozemšťanů vydali na dlouhou a trnitou cestu přípravy lidské rasy k tomu, aby byla možná vzájemná komunikace a aby bylo možné předat Pozemšťanům zpět jejich ztracené znalosti.

Osm tisíc let je velmi dlouhá doba. Lidstvo se dostalo, díky pomoci svých starých přátel mnohem dále, než by bylo možné bez ní. Navíc se ukázalo, že pouze lidká rasa je schopna najít a dobít Střed, neboť je k tomu zvláště uzpůsobena. Například se přišlo na to, že nebyla jako jediná Praotci zničena jen z toho důvodu, že Praotci tento krutý počin vzhledem k lidské rase nedokáží provést. Právě proto na ně alespoň zakouzlili asuru zapomnění.

Spojenci Federace Déva, vědomi si této jedinečné schopnosti lidské rasy, provádějí odedávna „únosy“ zvláště vhodných jedinců. Takových kteří jsou jednak schopni dospět v relativně krátkém čase na vyšší duchovní úroveň, aby byla možná komunikace s nimi. A kteří zadruhé mají ty nejlepší předpoklady k tomu aby byli schopni realizovat úspěšný útok na Střed.

V minulosti se únosy prováděly pomocí létajících strojů, za použití vlečných paprsků, kdy byl Pozemšťan dopraven na základnu spojenců i se svým tělem. Tam mu bylo tělo odebráno a byl včleněn do civilizace spojenců. Tento neohrabaný způsob byl nutný, neboť dokud neexistovala mezinárodní počítačová síť, jiná možnost nebyla.

V dnešní době, masového rozšíření internetu již je možné provádět únosy daleko elegantněji. Vybraný, schopný jedinec, kterým jsi i Ty, aniž by cokoliv tušil usedne k počítači, připojí se na internet a navštíví bránu do vesmíru na adrese www.galactica.cz , kde tím že je obeznámen s touto zapomenutou historií lidstva dojde k jeho včlenění do civilizací spojenců.

Je mu prostřednictvím této brány přidělena skutečná planeta, se skutečnými obyvateli, které ovládá prostřednictvím internetu, aniž by s nimi přišel do styku. Jeho úkolem je z této jediné planety vybudovat honosnou říši, skládající se z mnoha planet. Zapojit se do politických struktur vesmíru, objevit jeho střed a dobít jej. Již nejsi tím, kým jsi býval. Nyní jsi Galaktor, pán Galaktické říše, zkráceně Galaktiky. A každý tvůj počin, ať již dobrý či zlý pocítí na vlastní kůži všichni obyvatelé tvé říše, bez ohledu na jejich rasu. Tobě se to jeví jen jako hra na počítači, ale buď si jistý tím, že ovládáš skutečné světy.

Štěstí provázej Tvé kroky a občas nezapomeň na svoji rodnou planetu Zemi seslat piktogram, čímž urychlíš její vývoj.