OBRAZOVKA GALAKTIKA

Horní lišta

Online

Udává počet hráčů, kteří jsou momentálně online.

Pošta

slouží k oznámení o nově příchozí poště, která je indikována číslem v kolečku. Poklepáním na tlačítko se dostanete na stránku s poštou.

Nové zprávy ve fóru

informuje o nových zprávách ve fórech. Mohou být použity tyto zkratky:

I1 - Imperiální fórum 1
I2 - Imperiální fórum 2
I3 - Imperiální fórum 3
I4 - Imperiální fórum 4
G - Galaktické fórum
A - Autorské fórum
S - Senátorské fórum

I zde udává počet nových zpráv číslo v kolečku. Kliknutím na tlačítko se dostanete na příslušné fórum.

Nápověda

Má podvolby na jednotlivé nápovědy. Na mnoha stránkách obsahuje také odkaz na Tematickou nápovědu, která se vztahuje ke konkrétní stránce.

Pošta

Můžeš posílat poštu do ostatních galaktik a také ji přijímat

Fóra

Zde jsou fóra. Některá fóra mají omezená práva zápisu!

Tah

Zřejmě nejdůležitější tlačítko ve hře :-) Slouží k provedení jednoho tahu.

Levá lišta

Zde se nacházejí odkazy v podobě tlačítek na příslušná místa Galaktiky.

Centrální informační terminál

Průběžně eviduje stav a změny herních artiklů oproti minulému tahu. Informuje o názvu galaktiky, její příslušnosti k impériu popřípadě k unii, zaznamenává galaktický čas. Informuje vás, kolik tahů jste ten den už odehráli a kolik jich můžete maximálně odehrát .

Herní den

Začíná po přepočtu a končí přepočtem. Přepočet (vyhodnocení dne) je prováděn každý den ve 22:00. Po každém přepočtu systém hráči přičte 15 tahů. Vyjímkou je začátek hry - první den každý hráč dostane 45 tahů, druhý 30 a každý další po 15-ti tazích. Hráč může našetřit kola za maximálně 3 dny.

Popis herních artiklů :

Potraviny

Nezbytná to surovina pro vaše obyvatelstvo produkovaná farmáři. Stane-li se vám, že vaše sklady budou prázdné a vy navíc za kolo nevyrobíte dostatek potravin, klesne vám spokojenost obyvatelstva vaší galaktiky a několik obyvatel vám odletí do vesmíru, aby tam o vás agitovalo v tom smyslu jako co že jste to za diletanta, že ani nedáte najíst vlastním lidem. Může se vám pak snadno stát, že tito lidé posilněni davem, vlastní nevymáchanou hubou a vypůjčenými kyji vrátivše se náhodně na jednu z vašich planet, vyplení ji do základu ukojivše tak svou bezmeznou zlost, jež k vám chovali ode dne, kdy byli přinuceni galaktiku vaši opustit kvůli hladu.
Můžete samozřejmě také zavést tu taktiku, že ačkoliv nebudete vyrábět žádné potraviny, budete se jejich pravidelným dokupováním starat, aby vaše sklady byly vždy dostatečně plné. Vaši lidé s tím budou spokojeni..... možná :-)))

Kredity

Univerzální galaktické platidlo ustanovené galaktickou bankou a akceptované všemi civilizacemi ve vesmíru. Jeho význam je pro vás zásadní a měli byste se starat nejen o to, abyste měli dost kreditů, ale také o to, abyste je měli, kde shromažďovat! Nedostatek kreditů vám přinese obdobné následky jako je tomu při nedostatku potravin. Musíte si uvědomit, že lidi je potřeba platit stejně jako je potřeba vydávat nějaké kredity na stavbu a údržbu budov, stavbu lodí, trénink armády a údržbu robotů. Přísun kreditů do vaší pokladny zajišťují makléři odvodem daní ze svých obchodů.

Psiony

Jemnohmotná substance získávaná asurgy mentální transformací vesmírného přediva. Asurg pak dokáže psion použít k vytvoření asury s libovolným efektem a účinností. Asura je tím silnější, čím větší byl počet psionů použitý k jejímu vytvoření (vyvolání). Asury se vyvolávají v nabídce Asurgie.
Co je to asura a asurgie? Některé zaostalé národy, obývající tento vesmír majíce tu čest hostiti návštěvu vesmírnou, dopustili se přestupku proti ní nazvavše ji příživníkem, usurpátorem a agesorem. Sklidili za to odplatu zaslouženou, když asura přetěžká na lid jejich padla vykouzlivše z obličejů jejich překrásných ksichty i na pohled letmý odporné. Tu začalo se ozývati z hrdel jejich seschlých, nejprve šeptem, poté nahlas "..... kouzlo, kouzlo .... odporné to kouzlo za to může". Takže pro zaostalé asura kouzlem jest a asurgie kouzelnicvím. Národy však znalé vesmírného dění, znají historii civilizace Asurgů, jež byla po Dévech druhá nejvíce postižená odplatou Praotců. Asurgové byli rozmetáni do nejrůznějších koutů galaxie, ale nalezli útočiště u ostatních národů poskytujíce jim služby svých jedinečných schopností. Za své spojenectví s Dévy zaplatili Asurgové krutou daň, jejich domovská planeta rozdrcena byla na prach a asura zapomnění jim vzala to nejcennější tajemství, jenž si tato civilizace velice chránila. Byla jím runa asuru, nejmocnější asura, jež byla předávána mezi mistry ve svém oboru již od počátku věků. Od té doby se nejschopnější jedinci snaží znovu nalézt ztracené tajemství, které by asurgům vrátilo jejich dávnou slávu.

Síla

Je číslo vycházející ze síly armády, jež je určen aktivovanými stroji. Jedná se pouze o číslo, které přibližně popisuje sílu armády. Není vždy pravidlem, že armáda, která má toto číslo vyšší zvítězí nad tou druhou. Při střetu armád hraje zásadní roli jejich složení. Proto nelze stanovit univerzální číslo určující vítěze. Síla je tedy pouze orientační údaj.

Rozloha

Měří se v yardech. Je závislá na velikosti planety. Aby jsi mohl vytvořit životní prostor, musíš však rozlohu planety postupně zkolonizovat (přetvořit k životu), což stojí nějaké kredity. Do začátku jsi dostal domovskou planetu o rozloze 5000 yardů, která má 100yardů již zkolonizováno. Kolonizaci dalších yardů provedeš v nabídce Planety. Když ti bude jedna planeta málo, vyšleš průzkumnou výpravu (nabídka Planety-Výpravy), aby se pokusila někde ve vesmíru najít další. Hustota základního zalidnění: 1zkolonizovaný yard = 3 lidé(dále viz tabulka).

Yard je historická plošná míra, definovaná tak, že se jedná o rozlohu, kterou dokáže jeden domorodý půdní červ z planety Vermo prožvýkat za jeden všesmírný týden (227 pozemských hodin). Prožvýkávání půdy je jistou obdobou pozemské orby. Žvejk zapřáhne svého půdního červa, který se dědí z generace na generaci a vede ho postupně tak aby, prožvýkal celou obdělávanou plochu. Červ společně s půdou polyká i veškeré rostlinné a živočišné zbytky, stejně jako drobná živá zvířata a přetráví je na velmi kvalitní kompost. Tito půdní červi jsou velcí asi jako 10 až 13 pozemských slonů za sebou. Jejich trávení je však vcelku pomalé. Proto je prožvýkávání poměrně nudnou prací, jíž se věnují ti nejméně inteligentní jedinci. I proto je označení žvejk považováno v celém vesmíru za hanlivé.

Obyvatelstvo

Jsou bytosti (lidé,otroci) žijící na území tvého galu, které můžeš zaměstnat v různých činnostech.

Hustota zalidnění 1 yard (zkolonizovaný) 3 lidé
9 otroků
Mzda a žold 1 zaměstnaný člověk 50 kreditů za tah
1 nezaměstnaný člověk 25 kreditů za tah
1 zaměstnaný otrok 0 kreditů
1 nezaměstnaný otrok 0 kreditů
1 voják (kadet) 50 kreditů za tah
Výkonnost
(měrnou jednotkou je 1 člověk)
1 člověk 1
1 otrok 1
1 robot 20
Bytová kapacita 1 obytná buňka 6 lidí
18 otroků
1 robotovárna 100 robotů
Výroba potravin 1 farmář 10 potravin za kolo
Spotřeba potravin 1 člověk 1 potravina za kolo
1 zaměstnaný otrok 1 potravina za kolo
1 nezaměstnaný otrok 0,5 potraviny za kolo
Náklady na údržbu 1 robot 750 kreditů za kolo
1 stavební buňka v budově 50 kreditů za kolo

Stavební buňky

Systém eviduje z kolika buněk jsou postaveny všechny stavby ve tvém galu a podle toho jsou počítány náklady na údržbu staveb. Do nákladů na údržbu nejsou zahrnuty stavební buňky, které se nacházejí připraveny ve skladu, ale pouze ty, z nichž jsou postaveny stavby.

Roboti

Jsou uměle vytvořené pracovní stroje zabírající v dílnách stejné místo jako lidé. Nejsou započítáváni do zalidnění, jsou mnohem výkonnější než lidé nebo otroci (viz tabulka), a nelze je využít k armádním účelům ani ve všech profesích. Roboty vyrábí robotovárny, kterým musíš za jejich údržbu platit. Údržba 1 robota v pracovním procesu stojí 750 kreditů za tah.

Otroci

Jsou zotročení obyvatelé dobytých planet. Otroci se zapracovávají rychleji než lidé, což je dáno jinou metodou zapracovávání - účinnější a bolestivější (zde by se tedy spíše hodil termín - jsou zapracováváni), na rychlost zapracovávání otroků nemá školící středisko žádný vliv. Nelze je zaměstnat v některých odvětvích a nelze je využít k armádním účelům. Tři otroci zaberou na planetě tolik místa jako jeden člověk.
V žádném případě vám nedoporučujeme amnestie či jiná jednání vedoucí k znovunabytí svobody vašich otroků! Mohlo by se totiž lehce stát, že tito pamětlivi jsouc na porobu svou, nápad spásný v očích svých dostanou. Galaktiku vaši do základu vykostí a vystřelivše vás bez skafandru do vesmíru coby hrudku trusu bezvýznamného, pak za fanatického řevu do jeho pustých končin odtáhnou.
Vlastnosti otroků viz tabulka.

Vědecké body

Je jimi vyjádřeno množství frekvenční energie, která se používá k průniku do struktury prahmoty. Odkrytím různých částí struktur prahmoty lze dosáhnout významného pokroku v mnoha oblastech vývoje tvé civilizace. To se provádí v menu - Věda. Doporučuji pročíst si podrobné vysvětlení problematiky výzkumu a pronikání do struktur prahmoty v části Profese - vědci.

Vilidium

Je unikátní ruda těžená horníky. Dochovaná legenda vyprávějící o dávné civilizaci Déva, rozmetané na počátku věků Praotci, zmiňuje v pár útržcích textu fantastické vlastnosti vilidia. Uvádí, že vilidium je nejen látka nesmírného energetického potenciálu (lze ji tedy využívat k pohonu strojů), ale také látka, kterou lze jistým chemickým postupem přeměnit na prahmotu, základní stavební prvek všeho. To činí z vilidia surovinu nesmírné hodnoty a významu. Poté co byla civilizace Déva rozmetána, byla Praotci aktivována mocná asura zapomnění, která způsobila, že znalosti chemického postupu přeměny vilidia na prahmotu byly všemi zapomenuty. Velkým štěstím bylo, že spojenci Dévů jali se prohledávati jejich ruiny a na vzdálené planetě Nimbárka poblíž jezera Garbhodaka našli ohořelý svitek, který dával bytostem žijícím v tomto vesmíru tolik potřebnou naději. Ano, na tom malém kousku ohořelého svitku byl popsán chemický postup přeměny. To je jediný přímý odkaz, který nám Dévové zanechali, jediné poznání, které tak přestálo účinek asury zapomnění. Jakmile bylo toto důležité poznání znovu nalezeno, bylo ihned rozšířeno do všech koutů galaxie a vy tak máte možnost již od začátku využívat jeho výhod.

Prahmota

Základní stavební prvek všeho. Lze ji získat pouze chemickou přeměnou z vilidia. V době bezprostředně po seslání asury zapomnění se snažily některé národy po dosažení určité technologické úrovně získat tento prvek extrahováním z vesmírného přediva. Všechny takové pokusy však postupně skončily neúspěchem, někdy až katastrofou. Zvrat v dějinách vesmíru přinesl až nález svitku Dévů u jezera Garbhodaka. Chemický proces přeměny vilidia je jediným bezpečným způsobem získávání prahmoty.To co však uvádějí jen některé prameny popisující onu slavnou událost je, že vědcům se podařilo z popela ohořelé části svitku zkonstruovat pravděpodobné znění původně ztraceného zbylého textu. Nepodařilo se však zachránit vše, ale to, co se zachránit podařilo, stálo za to. Text dále pojednával o objevech činěných Dévy v oblasti vesmírných cest. Velmi často se odkazoval na cestu do středu vesmíru. Z textu je zřejmé, že výzkum Dévů byl zaměřen právě na podrobné zmapování této cesty. To, že jejich výzkum byl zřejmě završen úspěchem, potvrzuje poslední věta, kterou se podařilo částečně zrekonstruovat. Vyrazila všem dech. Zde je záznam: " ... velikého významu a proto byla mapa cesty uložena v ...", zbytek textu se zachránit nepodařilo. Různí spekulanti uvádějí, že celý text se nepodařilo zachránit, neboť vědci šťourající se v jeho popelu, byli natolik fascinováni jeho postupně se odhalujícím tajemstvím, že úplně zkoprněli a zbytek popela jim vzal průvan. Těžko soudit, co je na tom pravdy, ale od té doby vesmírem křižuje bezpočet výprav různých národů či dobrodruhů hledajících právě onu bájnou mapu. Můžete ji zkusit najít i vy. Kdo ví, třeba budete mít štěstí. Ale to jsem trochu odbočil.
Prahmota je tedy za pomoci chemiků získávána z vilidia a lze ji jednoduchým procesem transformace přetvořit na: konstrukce, stavební buňky (díly), zbraňové systémy a vědecké body. Proces transformace je sice jednoduchý (bráno relativně), přesto vyžaduje jistou zručnost a podle typu transformované suroviny i technologické vybavení. Proto je potřeba k transformaci dané suroviny vycvičit i odborníka, který bude znalý věci.
Někdo by mohl namítnout, proč vytvářet věci po dílech, proč nevytvořit rovnou hotovou věc. A když už jsme v tom, proč si rovnou nevytvořit celou planetu. Odpovědí je, že něco takového by bylo nesmírně energeticky a technologicky náročné. Nároky na vytvoření větších věcí pomocí transformace prahmoty jsou nedozírné a nedokázalo by se je uspokojit ani využitím obrovského energetického potenciálu, jímž disponuje vilidium. Naopak vytvoření malé věci vyžaduje mizivé náklady a tak je tedy přirozené konstruovat věci spíše po částech. Občas se vynoří spekulace o tom, že schopností vytvořit velké věci tranformací prahmoty (jako třeba planetu) by mohli disponovat Praotci. Nakonec však vždy takovéto teorie upadnou v zapomnění, neboť jejich ověření leží mimo náš dosah a o Praotcích od dob Dévů už nikdo nikdy neslyšel, natož aby je někdo i spatřil. Dochovala se jen jakási replika napodobující jejich ničivou potenci tzv. Ničitel.

V dřívějších dobách prahmotu vyráběli chemici z vilidia. V moderní době však již technologie pokročily natolik, že stroje vytvářející z prahmoty jednotlivé díly již dokáží provést i onu transformaci z vilidia na prahmotu. Proto je nyní vilidium jedinou surovinou potřebnou pro výrobu čehokoliv. A celý cech poctivých, pracovitých a pečlivostí vynikajících chemiků, zanikl.

Konstrukce

Základní stavební díl pro kontsruování strojů tvé armády vyráběný lodníky transformací vilidia.

Stavební buňka

Základní stavební díl pro stavbu budov vyráběný dělníky transformací vilidia.

Zbraně (zbraňové systémy)

Zaměřovací, palné a střelné komponenty vyráběné zbrojaři transformací prahmoty a určené k montáži do válečných strojů nebo k vybavení pozemní armády

Název a síla aktivní asury

(spokojenost, výkonnost, štěstí, inteligence, bojovnost) - popisu asur se HELP věnuje v oblasti - Asurgie.